การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่17

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการประสานงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ พ.ศ.2541 และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานภายในสถาบัน สำนัก ศูนย์ พ.ศ.2541
12.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2541
12.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2541
12.6 ทบวงมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ (สืบเนื่องจากการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2541)

4 เรื่องเสนอใหม่
12.7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
12.7.1 เสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัติในการใช้เงินสวัสดิการหมวดต่างๆ เพื่อเป็นเงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.7.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินกองทุนสงเคราะห์บริการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
12.7.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2541 และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ…
12.7.4 เสนอเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์หรือข้อแนะนำพร้อมวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อ 5.4 แห่งข้อบังคับฯ
12.7.5 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม
12.7.6 เสนอขอความเห็นชอบในการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2541)
12.7.7 เสนอขอความเห็นชอบในการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2541)
12.7.8 เสนอขอความเห็นชอบในการยุบรวมฝ่ายในศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
12.8 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-08-18

Files

d2541-18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/742.

Output Formats