Browse Items (2 total)

  • Tags: การสรรหาหัวหน้าภาควิชา

d2541-18.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย …

d2540-15.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2540 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.16 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2540 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2540 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2