Browse Items (1 total)

  • Tags: สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

d2541-18.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2