การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่14

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การปาฐกถาพิเศษ ของนายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
1.2 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ดีเด่น” ประจำปี 2550
1.3 พิธีเปิดสถานีตำรวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ภาพยนตร์ เรื่อง “ลิขิตรักขัดใจแม่”
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
4.2 พิจารณาเสนอผู้แทนคณบดี ร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ
4.3 การแก้ไขสัญญาเช่าอาคารโครงการเชิงพาณิชย์
4.4 แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2550-2553 และแผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ.2550-2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 การติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี
4.6 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำความผิดอันมีสาเหตุมาจากการสอบ
4.7 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์และเกณฑ์การพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี
4.8 ระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.2 การรับเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1
5.3 แจ้งผลคดีปกครอง เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
5.4 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย”
5.5 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...
5.6 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.2 แนวปฏิบัติในการเสนอเอกสารหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-08-10

Files

dean14_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/743.

Output Formats