การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่14

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2546
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2546 และมติที่ยังไม่ได้การรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 13/2546 เมื่อพุธวันที่ 11 มิถุนายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 คำขวัญมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 โครงการความร่วมมือในการผลิตครูผู้สอนภาษาอังกฤษกับ Northern Arizona University
4.1.3 เสนอขอจัดตั้งโครงการเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-Saan Software Park)
4.1.4 ขอเสนอโครงการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดรตรีไทย และสาขาวิชาดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2547 โดยวิธีพิเศษ
4.1.5 โครงการทุนเรียนดี เรียนฟรี
4.1.6 คณะวิทยาการจัดการเสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2546 เพิ่มเติม
4.1.7 ขอแสดงความร่วมมือประดับธงชาติ
4.1.8 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4.1.9 ขอกำหนดตำแหน่งรองคณะบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ เพิ่มเติม
4.1.10 ขออนุมัติปรับปรุงโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547
4.2.2 นโยบายปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
4.2.3 รายงานผลการเข้าประชุม Thai - UK University President Forum ครั้งที่ 2
4.2.4 รายงานโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
4.2.5 กระทรวงต่างประเทศมีหนังสือแสดงความขอบคุณในความร่วมมือจัดการประชุมรัฐมนตรี 2546
4.2.6 การเปลี่ยนแปลงขอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอุดมการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละคณะจัดทำที่รับฝากหมวกกันน๊อค
5.2 ความคืบหน้าเกี่ยวกับกำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นสมาชิก ก.บ.ข.
5.3 การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมหาวิทยาลัยรับจ้างทำวิจัย/เป็นที่ปรึกษาการวิจัย
5.4 ขอหารือเรื่องเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต
5.5 เชิญประชุมเรื่อง “การปรับปรุงระบบการรับเข้าศึกษา”

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-07-02

Files

dean14_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/744.

Output Formats