การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่11

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2527 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแก้ไขรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F
2.2 แก้ไขรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2527 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2527
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน ปี 2527
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การอภิปรายของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-05-02

Files

d2527-11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/746.

Output Formats