การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่15

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติต่าง ๆ
1.2 การสัมมนาเพื่อทำแผนผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
4.2 แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี
4.3 แนวปฏิบัติในการทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถาบันต่างประเทศ
4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารจัดการ คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ...
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 หลักการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6.2 การพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
6.3 (ร่าง) ประกาศฯ เรื่องทุนวิจัย สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ
6.4 วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
6.5 การตัดต้นไม้ใต้แนวสายไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัย
6.6 การจัดสรรเงินค่าบริการวิชาการและวิจัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-08-17

Files

dean15_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/747.

Output Formats