การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่15

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2546
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 14/2546 เมื่อพุธวันที่ 2 กรกฎาคม 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการให้ข่าวและบริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสำนักสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.3 พิจารณาเสนอชื่อผู้แทนที่ประชุมคณะบดีเป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
4.1.4 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2546 เพิ่มเติม
4.1.5 ร่างงบประมาณประจำปี 2547 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
4.1.6 ขอขยายเวลาในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547
4.1.7 ร่างนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2547
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547
4.2.2 นโยบายการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
4.2.3 รายงานผลจากการเข้าประชุม Thai - UN University President Forum ครั้งที่ 2
4.2.4 รายงานโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
4.2.5 กระทรวงต่างประเทศมีหนังสือแสดงความขอบคุณในความร่วมมือจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค 2526
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 :มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 การสรรหาคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์
5.3 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการรับนักศึกษาใหม่ ปี 2546
5.4 การรับนักศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ
5.5 การขอแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการให้สวัสดิการ
5.6 กิจกรรม “ขอนแก่นมาราธอน 2547”
5.7 ความเหมาะสมในการใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-07-09

Files

dean15_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/748.

Output Formats