การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่19

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2548 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาแต่งตั้งคณบดี/ผู้แทน ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาร 2550
4.2 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะเภสัชสาสตร์
4.3 ร่างสัญญาโครงการก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษา
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ผลการพิจารณาโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกแยงเหนือ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ขอหารือเรื่องการนำเงินรายได้มหาวิทยาลัยไปลงทุน
6.2 เสนอแต่งตั้งคระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ
6.3 การเสนอเรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์บริการวิชาการ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-10-19

Files

dean19_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/749.

Output Formats