การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่16

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพิ่มเติม
1.3 รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์และบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นของมูลนิธิมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรมบรมราชชนก
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2550 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพิ่มเติม
3.2 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
4.2 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
4.3 การปรับงบประมาณประจำปี 2550 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
4.4 (ร่าง) งบประมาณประจำปี 2551 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
4.5 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในการให้บริการทางวิชาการและการให้บริการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
4.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ
4.7 การจัดให้มีสวนสัตว์ภายในมหาวิทยาลัย
4.8 การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 17 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา : ระบบฐานข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต
4.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องแนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการ นักศึกษาที่กระทำทุจริตทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา
4.10 ปัญหานักเรียนไทยที่เดินทางไปกับโครงการทำงานควบคู่กับการศึกษาและท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2549
5.2 ประกาศผลการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสโมสรข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 การปฏิบัติราชการชดใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้ข้อราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549
5.4 ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วย การอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550
5.5 คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.6 การปฏิบัติราชการโดยให้ยึดหลัก 4ป
5.7 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2550) และฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2550)
5.8 การตัดสินเกี่ยวกับการถอดถอนและการยกเลิกในรับรองคุณวุฒิของครูจำนวน 20 คน ของ Ontario College of Teachers ประเทศแคนนาดา
5.9 หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ
5.10 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.11 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนสิงหาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
6.2 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.3 หนังสือ “ขวัญมอดินแดง”
6.4 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลต่าง ๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-09-14

Files

dean16_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/750.

Output Formats