การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่19

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2541
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2541 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2541
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2541 และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ...
3.2 เสนอเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์หรือข้อแนะนำพร้อมวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อ 5.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยฯ
3.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2541) เรื่องการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.4 รูปแบบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3.5 การจัดกิจกรรมเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
3.6 ร่างโครงการศูนย์อำนวยการโครงงานและองค์กรในกำกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.7 เสนอหารือเรื่องทุนเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศ (ข้าราชการสาย ก)
3.8 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนผ่านสื่อการเรียนการสอนทางไกล
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ไม่มี)
4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 โครงการจัดตั้งร้านยาโรงพยาบาลศรีนครินทร์
4.1.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2541
4.1.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ผลการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ OREGON STATE UNIVERSITY
5.2 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม
5.3 เสนอความเห็นชอบในการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
5.4 การประเมินผลการจัดอบรม
5.5 เสนอขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งบริหารภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-09-23

Files

d2541-20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/751.

Output Formats