Browse Items (1 total)

  • Tags: งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547

dean13_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 12/2546 เมื่อพุธวันที่ 4 มิถุนายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2