การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งพิเศษที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งพิเศษที่1

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2541
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 พระธาตุพนมทองคำจำลอง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 การชุมนุมคัดค้านวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นของนักศึกษาบางกลุ่ม
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-01-07

Files

d2541-1พิเศษ.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งพิเศษที่1,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/580.

Output Formats