การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 โครงการบริหารจัดการหอพักที่สร้างใหม่ 9 หลัง และร่างระเบียบ มข. ว่าด้วยหอพักในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.1.2 ข้อกำหนดในการศึกษาโครงการภูมิปัญญาไทยเพื่อปฏิรูประบบราชการ
4.1.3 การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ…
4.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
4.1.5 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
4.1.6 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
4.1.7 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-03-13

Files

d2545-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed July 12, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/579.

Output Formats