การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องและมติที่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2542
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้ง
3.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนก่น (ฉบับที่ ... /2542) เรื่องการกำหนดขนาดของแผงคอ เนคไท เข็มขัด กระดุมเสื้อ และเข็มตรามหาวิทยาลัยสำหรับเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2542 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ .../2542) เรื่อง การผ่อนผันการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2542 เป็นกรณีพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.1.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนก่น (ฉบับที่ ... /2542) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตร4.1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2542)
4.1.4 คณะแพทยศาสตร์ขอเสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่อฝ่ายจาก “ฝ่ายกิจการพิเศษ” เป็น “ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์”
4.1.5 รายงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังจังหวัดขอนแก่น
4.1.6 เสนอชื่อผู้แทนผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณะบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
5.1 สรุปผลการประชุมตัดสินเกี่ยวกับปัญหาการสอบคัดเลือกบุคคลให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
5.2 เรียนเชิญร่วมแสดงความเห็น “ตามหา...แก่นธรรม”
5.3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดตั้งสถาบันภาษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-05-06

Files

d2542-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed June 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/578.

Output Formats