การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2531
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเรียนการสอนในวิชาเรียนร่วม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการเกี่ยวกับระบบการประเมินผลแบบใหม่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปีที่ 2)
4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดเงื่อนไขของรายวิชา
4.3 การจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 การให้นักศึกษาเข้าพักในเรือน อี
4.5 ขออนุมัติเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2531
5.2 การมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้
5.3 พิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนอีสานเขียว
5.4 ขออนุมัติเพิ่มเงินทุนนักศึกษาระดับปริญญาโท

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-04-20

Files

d2531_8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed July 4, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/577.

Output Formats