การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่18

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2526 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2.2 โครงการปรับปรุงและขยายห้องปฏิบัติการภาษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.3 การจัดตั้งสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ ชั่วคราว
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การดำเนินงานของสโมสร อาจารย์ – ข้าราชการ
3.2 ทำเนียบนักวิชาการและนักวิจัย
3.3 วันสุดสัปดาห์วัฒนธรรมญี่ปุ่น
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2527
4.2 การพิจารณาการกู้ยืมในหลักการกับ USAID
4.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ) เรื่อง การจัดสรรให้เช่าบริเวณโรง
อาหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-08-31

Files

d2526-18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/576.

Output Formats