การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2531
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดตั้งสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การแสดงกายกรรมกวางเจา
2.3 คณะกรรมการประสานงานธุรการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การเปิดสอนวิชาใหม่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในราชพัสดุ พ.ศ. 2531
4.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2531
4.3 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างโครงการสัมนานโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 โครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-03-30

Files

d2531_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/575.

Output Formats