การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2531
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเรียนการสอนในวิชาเรียนร่วม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเพิ่มค่าวัสดุในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การนำเงินกองทุนเพื่อการศึกษา “ชัย มุกตพันธ์” ฝากประจำกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำกัด
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำรา พ.ศ. 2531
5.3 หารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
5.4 ขอให้แจ้งชื่อนักศึกษาที่รับทุนการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-05-04

Files

d2531_9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/581.

Output Formats