การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่9

Description

9 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

10 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2542

11 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
11.1 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญา

12 เรื่องเสนอใหม่
12.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
12.1.1 ครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
12.1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2542)

12.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การจัดสรรอัตรที่ถูกยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุปีงบประมาณ พ.ศ.2541

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-05-12

Files

d2542-10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/582.

Output Formats