การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่19

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2526 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2527
2.2 การประชุมกับที่ปรึกษายูเสด
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การเรียนวิชาทหารชดเชย
3.2 ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปรับปรุงสโมสรนักศึกษา
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์สมชาย- วันทนีย์ ปกรโณดมและบุตร

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-09-05

Files

d2526-19.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/583.

Output Formats