Browse Items (1 total)

  • Tags: การประชุมกับที่ปรึกษายูเสด

d2526-19.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2526 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2527
2.2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2