การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่1

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2533
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2532 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2532
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
4.2 ขออนุมัติเปิดวิชา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2533
5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2534
5.3 หลักสูตรวิชาโทปรัชญา วิชาโทศาสนา และวิชาโทปรัชญาและศาสนา
5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
5.5 ขออนุมัติเปิดวิชา
5.6 เสนการเปิดวิชา
5.7 ข้อมูลการจ่ายเงินสมนาคุณ
5.8 การจัดโครงการฝึกอบรมให้ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5.9 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย
5.10 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างถึงแก่กรรม พ.ศ. 2533

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-01-17

Files

d2533-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/460.

Output Formats