การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่14

Description

ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2539 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2539

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2540
3.2 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2539)
4.2 ร่างโครงการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
5.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
5.3 โครงการเข้าแข่งขันในโครงการเงินกู้ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 โครงการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-08-07

Files

d2539-15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed May 28, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/461.

Output Formats