การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่2

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2533
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 1/2533 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายวิชา 314 140 ไมโครคอมพิวเตอร์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2532
4.2 ผลการเลือกสรรเสนอชื่อแต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การกั้นรั้วมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-01-24

Files

d2533-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/462.

Output Formats