การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่20

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 19/2529
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ........
2.2 หลักสูตรในแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1830/2529 ลงวันที่ 22 กันยายน 2529
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
3.2 สรุปงบประมาณคงเหลือเงินรายได้
3.3 เรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่...) เรื่อง การจัดสายงานบริหารใน สำนักงานอธิการบดี
4.2 ขอให้พิจารณาทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การควบคุม การก่อสร้างของงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2523 หมวดที่ 2 ข้อ 9 (9.3)
4.3 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2529
4.4 ขอสถานที่ขายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสวัสดิการ
4.5 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
4.6 ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับ


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเงินในการดำเนินการ สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโควต้าพิเศษ
พ.ศ. 2528
5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 339) เรื่อง เงินยืมทดรองฉุกเฉิน ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
5.3 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
5.4 ขอเสนอแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
5.5 การสร้างหอพักนักศึกษาใหม่
5.6 การขอเช่าบริการ IDAR
5.7 ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม โควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2530และโครงการวันมหาวิทยาลัย ขอนแก่น เพื่อนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.8 ชุดวิชาสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2529
5.9 การสมัครสอบคัดเลือกตามโควตาพิเศษกรณีนักเรียนย้ายตามผู้ปกครอง
5.10 การตรวจคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ
5.11 ขออนุมัติใช้เงินรายได้สร้างที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร
5.12 คณะเทคโนโลยีขอใช้ห้องปฏิบัติการในคณะต่างๆ
5.13 ขอความร่วมมือในด้านการประชาสัมพันธ์
5.14 การซื้อตั๋วเครื่องบิน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-10-01

Files

d2529-20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed May 16, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/463.

Output Formats