การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่3

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2533
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2533 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2533
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
3.2 ชื่อบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นภาษาอังกฤษและสีประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจัดการอบรมของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2533
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาบางรายการของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
5.2 ขอใช้เงินทุนสำรองของคณะวิทยาศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2533-02-07

Files

d2533-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2533 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed November 29, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/464.

Output Formats