Browse Items (1 total)

  • Tags: แผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2544-3.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2544

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
5 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2543…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2