Browse Items (1 total)

  • Tags: โรงเรียนชุมชนในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2522-24.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2522 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โรงเรียนชุมชนในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
วาระที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2