การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่12

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2540 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.10 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.11 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.11.1 เสนอขออนุมัติแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับปี พ.ศ.2537
4.11.2 ขออนุมัติรับนักเรียนเรียนดีภาคอีสานเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด

4.12 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-06-11

Files

d2540-13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed July 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/439.

Output Formats