การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่13

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2529 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอหารือเรื่องการเรียกนักศึกษาที่ได้อันดับสำรองโควต้าพิเศษเข้ารายงาน ตัวเพิ่ม
4.2 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอหารือเรื่องนักศึกษาใหม่ลาพักการศึกษา
5.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่....) เรื่องค่าบริการ โสตทัศนวัสดุ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-06-18

Files

d2529-13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed August 10, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/438.

Output Formats