การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่12

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2529
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขอทบทวนมติที่ประชุมคณบดี เรื่อง การขยายพื้นที่และก่อสร้างร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
2.2 การเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2530

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิจัยระบบการทำฟาร์ม พ.ศ.2529 และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิจัยระบบการทำฟาร์ม พ.ศ. 2529
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2529
4.3 ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ฯพณฯ เอกอัคราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยจะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-06-11

Files

d2529-12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed December 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/437.

Output Formats