Browse Items (1 total)

  • Tags: ศูนย์หนังสือมข.

d2529-12.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2529
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขอทบทวนมติที่ประชุมคณบดี เรื่อง การขยายพื้นที่และก่อสร้างร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2