การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่21

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่21

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2522 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้บุตรอาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้าประจำ
ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่....) เรื่อง อัตราค่าจ้าง
นักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ พ.ศ. 2522
4.2 การจัดเก็บค่าชลประทาน
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ประมวลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงการสอบคักเลือก
5.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2522
5.3 พิจารณาโครงการวันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.4 ปัญหาในการเรียนและฝึก รด.

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-11-20

Files

d2522-21.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่21,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/436.

Output Formats