การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่11

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2540 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.8 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.8.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติเงินอุดหนุนคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปประชุมวิชาการนานาชาติหรือระดับชาติในต่างประเทศ
4.8.2 เสนอขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
4.8.3 ร่างแนวทางการดำเนินงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.8.4 เสนอขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุงเล็กน้อย)
4.8.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2540) เรื่อง กำหนดคณะและสาขาวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม
4.9 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.9.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2539
4.9.2 งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-06-04

Files

d2540-12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed July 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/435.

Output Formats