Browse Items (1 total)

  • Tags: อัตราค่าจ้าง นักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ

d2522-21.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2522 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการสวัสดิการเพื่อส่งเสริมให้บุตรอาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้าประจำ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2