Browse Items (1 total)

  • Tags: หอ 16

P110 2519.jpg
P110/2519-หอพักนักศึกษา 16 กำลังถูกไฟไหม้
P111-125/2519-นักศึกษาและบุคลากรร่วมกับเทศบาลเมืองของแก่นช่วยกัน
ดับเพลิง
P126-129/2519-ภาพความเสียหายของหอพักนักศึกษา 16 หลังเพลิงสงบ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2