รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปรายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541
(ไม่มีเนื่องจากได้แจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมเพื่อรับรองเรียบร้อยแล้ว)

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)
3.2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.3 เสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
4.1.4 แนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
4.1.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
4.1.6 เสนอขออนุมัติรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.1.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541
4.1.8 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินกองทุนสงเคราะห์บริการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
4.1.9 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก และศูนย์ต่างๆ ในสังกัด
4.1.10 เสนอขออนุมัติอนุปริญญา และปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.11 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม
4.1.12 เสนอขออนุมัติโครงการจัดตั้งร้านยาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ร้านยาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
4.1.13 เสนอขอความเห็นชอบในการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2541)
4.1.14 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
4.1.15 พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึ่งประสงค์ (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2541 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2541)
4.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2541 ของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2541 ของโครงการพิเศษผลิตเภสัชกร ภาคสมบท คณะเภสัชศาสตร์
4.2.4 รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2540 และแผนการดำเนินงานปี 2541 ของศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ KKU FUJI, EXPRESS
4.2.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
4.2.6 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 597/2541) เมื่อการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรม ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
4.2.7 สรุปข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-10-28

Files

c2541_9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed December 5, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/314.

Output Formats