รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาการจัดการคนใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นระยะที่ 8 (2542-2544)
3.2 การจ้างผลิตแผ่น CD บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
3.3 การปรับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3.4 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงวันที่ 23 กรกฎาคม 2541
3.5 รายงานความคีบหน้าของคณะกรรมการศึกษาการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สาธารณะสุขศาสตร์ และสัตวแพทย์ศาสตร์
4.1.2 เสนอขออนุมัติในการมอบอำนาจให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติให้ลาออกและเป็นผู้แต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และศูนย์
4.1.3 การรับนักศึกษาเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.1.4 นายโชติ เอกบุศย์ ขอลาออกจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
4.1.5 ร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2542 ของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
4.1.6 เสนอขอความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ให้เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม
4.1.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
4.1.8 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
4.1.9 ร่างบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2541
4.1.10 ร่างบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2541
4.1.11 ร่างบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2541
4.1.12 เสนอความเห็นชอบในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เทคนิค สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541 )
4.1.13 เสนอความเห็นชอบในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541 )
4.1.14 โครงการสร้างและระบบบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนก่น
4.1.15 เสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.16 เสนอขออนุมัติแก้คะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.17 ผลการเวียนเสนอขอความเห็นชอบในการเพิ่มข้อความในร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ความคืบหน้าสร้างรั้วมหาวิทยาลัย
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 รายงานการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2540 ของโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคสมทบ
4.2.4 รายงานการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2540 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
4.2.5 รายงานการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2540 ( 1 มกราคม 2540 )
4.2.6 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4.2.7 ผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เสนอขอความเห็นชอบในหลักสูตรสิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2541)
5.2 เสนอขอความเห็นชอบในการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2540)
5.3 หอพักนักศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-07-29

Files

c2541_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed December 1, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/312.

Output Formats