รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2537
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2537
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ สำหรับสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ตามความร่วมมือกับต่างประเทศ
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2537
4.1.4 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2538 เพิ่มเติม
4.1.5 ขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ของข้าราชการและลูกจ้างให้สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.6 ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.7 ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ให้เป็นสาขาวิชาขาดแคลน (เพิ่มเติม)
4.1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537 )
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาและประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2538
(1) คณะทันตแพทยศาสตร์
(2) กองอาคารและสถานที่
4.2.1 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.2 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แด่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประเทศนิวซีแลนด์
5.2 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
(1) บัณฑิตวิทยาลัย
(2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(3) คณะเทคนิคการแพทย์
(4) คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.3 บัณฑิตวิทยาลัยขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2538 เพิ่มเติม
5.4 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2538กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
ศูนย์วัฒนธรรมอีสาน สำนักงานอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร์
5.5 ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5.6 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-11-03

Files

2537_10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/311.

Output Formats