การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 กำหนดวันประชุมคณบดีประจำปี 2539

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ขออนุมัติโอนเงินทุนสำรอง (17%) งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2539
3.2 สรุปการประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 ของทบวงมหาวิทยาลัย

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการปรับบทบาทและชื่อของสถาบันวิจัยและพัฒนา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-01-17

Files

d2539-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/360.

Output Formats