การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่9

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 8/2528 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินบริจาค
เพื่อเป็นกองทุนสำหรับกิจการของคณะหรือส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2528
2.2 ร่างสัญญาบริการโทรทัศน์ตามสาย
2.3 มหาวิทยาลัยอูล์มให้ความช่วยเหลือ
2.4 จำนวนนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2528
2.5 แก้ไขเอกสารประกอบวาระการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยและการปกครองนักศึกษา
พ.ศ. 2528
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนสาธิตคณะ
ศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528
4.3 การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรม
4.4 สโมสรนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงวันไหว้ครู
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนพัฒนาส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 263) เรื่องการต่อทะเบียนนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2528

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-06-10

Files

d2528-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed April 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/361.

Output Formats