การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่14

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2543 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2543 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
5.25 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.25.1 การดำเนินการอันดับสำรองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รายละเอียดในเอกสารปกปิด)
5.25.2 เสนอขอปรับแผนหลักสูตรในแผนฯ 9 มาดำเนินการในแผนฯ 8 และเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนฯ 8

5.26 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-08-09

Files

d2543-15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed July 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/362.

Output Formats