การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่10

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2528 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 งานทะเบียนนักศึกษา
2.2 สโมสรนักศึกษาขอให้พิจารณาผ่อนผันการประเมินผลได้ – ตกของปี
การศึกษา 2527
2.3 การกำหนดวันไหว้ครูของคณะต่างๆ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 หลักเกณฑ์การคักเลือกอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าศึกษาต่อใน
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
4..2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับ
โครงการเปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2528
4.3 การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ
4.4 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
4.5 โครงการบริการซัก – อบผ้า
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 คณะกรรมการสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
5.2 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษารหัสน้อยกว่า 25
5.3 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
5.4 การขอรับเงินสนับสนุนเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-07-08

Files

d2528-10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed March 2, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/363.

Output Formats