การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 มูลนิธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…) พ.ศ.2539
3.3 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง The Robert Gordon University และ Khon Kaen University
3.4 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
3.5 ขออนุมัติโอนเงินทุนสำรอง (17%) งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2539 (เอกสารแจกในที่ประชุม)

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2539 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเงินยืมเพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อรักษาคุณภาพบัณฑิต ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2539 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นกรณีพิเศษ
4.4 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2539)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-01-31

Files

d2539-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed October 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/364.

Output Formats