การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่11

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2522 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
2.2 ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการใช้และรักษาไฟฟ้าใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2522
2.3 ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการใช้น้ำประปาและ บริการเกี่ยวกับการประปา – สุขาภิบาล พ.ศ. 2522
2.4 ประกาศ เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามที่พักอาศัย พ.ศ. 2522
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการเก็บและจ่ายเงินตามข้อบังคับ หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2522
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและข้อปฏิบัติการขอเข้าพักอาศัยใน หอพักนักศึกษา เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2522
5.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเปิดรายวิชาใหม่
5.3 ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-06-27

Files

d2522-11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/365.

Output Formats