การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่16

Description

วาระที่ 1 การประชุมร่วมกับ The Rector and the Dean of Agricultural and Horticultural Sciences , Massey University.
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2527 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2527
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ทรงรับเชิญเสด็จ ฯ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขอให้ฝากเงินรายได้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด และกู้เงิน รายได้ของมหาวิทยาลัย
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ผลการประชุมอธิการบดีระหว่างประเทศ
6.2 โครงการสัมมนาระดับหัวหน้าภาควิชาเรื่อง แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการ สอนของอาจารย์
6.3 ผลการดูงานของอธิการบดี ณ ประเทศสหสัมพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
6.4 ทบทวนการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-07-18

Files

d2527-16.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed January 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/791.

Output Formats