การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่13

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2527 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กำหนดการเปิดงานครบรอบ 20 ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การตั้งสถานีบริการเชื้อเพลิง
4.2 ร่างโครงการประชุมและสัมมนาเรื่องการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย
4.3 งานขอนแก่นเอกซโป’ 85
4.4 พิจารณาปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย
4.5 พิจารณาการขอเปิดรั้วมหาวิทยาลัยเป็นประตูเข้าออกหมู่บ้าน
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การรับนักศึกษามุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 การโอนย้ายคณะ/สถาบันของนักศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-05-31

Files

d2527-13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed March 1, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/766.

Output Formats