การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่17

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16/2527 เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรีคลินิคเรียนแพทย์เพื่อรับปริญญาแพทยศาสตร บัณฑิต
2.2 ทรงรับเชิญเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การเรียกชื่อวุฒิการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีแต่ต่ำกว่าปริญญาโท
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมีและหลักสูตรวิศวกรรศาสตร์บัณฑิตสาขา วิศวกรรมเคมี
4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรคณบดี
4.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและอนุมัติให้เงิน สนับสนุนเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการจากเงินทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่ คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 การรับนักศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามรถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา
4.5 โครงการส่งเสริมการแต่ง แปล และเรียบเรียงตำรา
4.6 ขออนุมัติปรับปรุงต่อเติมร้านอาหาร
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเปลี่ยนแปลงรายวิชา ชีวสถิติ ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต
5.2 กำหนดวันประชุมคณบดี
5.3 การจัดสรรเงินค่าหน่วยกิต

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-07-30

Files

d2527-17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed January 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/795.

Output Formats