Browse Items (1 total)

  • Tags: วิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2539-5.pdf
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2